[rootturkhacks.com~]
duyuru LiNK KISALTMAK / TEMA VEYA SCRiPT iSTEĞiNDE BULUNMAK YASAKTIR!
duyuru GiZLi iÇERiKLERE RANDOM / SAÇMA YORUM YAPMAK BAN SEBEBIDIR !
###### Moderatör Olmak İster Misiniz? ######

hack forum

Corel Draw'ın Tüm Menüleri ve İşlevleri

#1
--------------- File (Dosya) Menüsü ---------------

New (Ctrl+N): Yeni bir Corel dosyası açmak için kullanılır 

New From Template: 
Corel’in hazır şablonlarından faydalanarak yeni bir çalışma sayfası açar 

Open (Ctrl+O): 
Daha önceden hazırlanmış bir Corel dosyasını açar 

Close (Ctrl+F4): 
O an açık olan corel çalışma sayfasını kapatır 

Save (Ctrl+S):
 Corel çalışmasını kaydetmeye yarar 

Save As (Ctrl+Shift+S): Corel çalışmasını farklı bir isimde veya farklı bir yere kaydeder 

Revert:
 Corel çalışmasını dosya açıkken en son kaydedilmiş haline çevirir 

Acquire Image: 
Corel sayfasına harici bir kaynaktan (tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi) fotoğraf veya imaj yükler 

Select Source:
 İmajların alınacağı kaynağı seçer 

Acquire:
 İmaj yükleme işlemini başlatır 

Import (Ctrl+I): 
Corel programının direkt açamadığı formatları(tif, jpg, psd...) açmak için kullanılır 

Export (Ctrl+E): Corel dosyasını başka bir formatta (tif, jpg, psd, bmp, ai, eps..) kullanmak için kullanılır 

Send To: 
Corel çalışmasını bilgisayardaki herhangi bir hedef klasöre veya başka bir program çalışmak üzere yönlendirme / kayıt yapar 

Print (Ctrl+P): 
Corel çalışmasını yazıcıya gönderir 

Print Preview: 
Baskıdan önceki son halini gösterir 

Print Setup: 
Yazıcı ayarlarının yapılmasını sağlar 

Prepare For Service Bureau: Corel çalışmasını içindeki fontlarla beraber, istenirse pdf formatında da hedef bir klasöre kaydetmeyi sağlar 

Publish The Web: Corel çalışmasını internet ortamında kullanılmak üzere html, swf (Macromedia flash dosyası), jpg, gif, png formatlarında kaydetmeyi sağlar 

Publish The PDF:
 Corel çalışmasını Adobe Acrobat programına uygun formata çevirir (pdf) 

******** Info: Üzerinde çalışılan Corel dosyası hakkında ayrıntılı bilgileri görmeyi sağlar 

Recent Files: 
En son çalışılan corel dosyalarının listesini verir 

Exit (Alt+F4) : 
Corel programını kapatır
--------------- Edit (Düzenle) Menüsü ---------------

Undo (Ctrl+Z): Yapılan işlemleri geriye doğru alır 

Redo (Ctrl+Shift+Z):
 Yapılan işlemleri ileriye doğru alır 

Repeat (Ctrl+R): En son yapılan işlemi tekrarlar

Cut (Ctrl+X):
 Kes 

Copy (Ctrl+C): 
Kopyala 

Paste (Ctrl+V): 
Yapıştır 

Paste Special: Daha önceden başka bir programda kopyalanmış bir nesneyi özel bir 
biçimde yapıştırır 

Delete (Delete) : 
Sil SymbolSeçilen bir nesneyi sembole çevirir

New Symbol:
 Seçilen nesneyi sembole çevirir

Edit Symbol:
 Sembole çevrilen nesnenin düzenlenmesini sağlar 

Finish Editing Symbol:
 Sembole çevrilen nesnenin düzenlenmesi işini sonlandırır 

Revert To Objects:
 Sembole çevrilen nesnenin objeye çevrilmesi sağlar 

Library:
 Sembole çevrilen nesnelerin saklandığı kütüphaneyi açar 

Duplicate (Ctrl+D):
 Seçilen nesne(ler)yi çoğaltır 

Clone:
 Seçilen nesne(ler)yi tekrar üretip çoğaltır

Copy Properties From:
 Seçilen bir nesneye başka bir nesnenin özelliklerinin kopyalanmasını sağlar 

Select All: 
Corel çalışmasındaki her şeyi seçmeyi sağlar 

Objects: Corel çalışmasındaki nesneleri seçer (her şeyi) 

Text: 
Corel çalışmasındaki yazıları seçer 

Guidelines:
 Corel çalışmasındaki rehber çizgileri seçer 

Nodes: 
Corel çalışmasındaki eğriye çevrilmiş (convertlenmiş) çizimlerde bulunan eğri noktalarını seçer 

Find And Replace:
 Corel çalışmasındaki nesneleri istenen özelliklere göre bulup 
değiştirmeyi sağlar 

Find Objects:
 Seçilen özelliklere göre nesnelerin sayfa içinde bulunmasını sağlar 

Replace Objects:
 Seçilen özelliklere göre nesnelerin değiştirilmesini sağlar 

Find Text: 
Seçilen özelliklere göre yazıların bulunmasını sağlar 

Replace Text:
 Seçilen özelliklere göre yazıların değiştirilmesini sağlar

Recent Search:
 En son yapılan Find and Replace özelliğini tekrarlar 

Insert Internet Object:
 Corel çalışmasına internet ortamında kullanılmak üzere buton, java apletleri, yazı alanları, seçim listeleri, açılır pencereler (popup) ekler 

Insert Barcode:
 Corel çalışmasına barkod numaraları ekler (bunun için corel barcode programının kurulması gerekmektedir) 

Insert New Object: 
Corel sayfasına yeni bir nesne eklenmesini sağlar. Çıkan seçim listesinden yapılacak seçime göre uygun program açılır ve düzenleme yapılması istenir 

Links:
 Corel çalışmasında seçilen nesnenin harici bir kaynağa bağlantı kurmasını sağlar 

Properties:
 Corel çalışmasında seçili olan nesne(ler)in özellikleri hakkında bilgi verir.-------------- View (Görünüm) Menüsü ---------------

Simple Wireframe: 
Corel Sayfasındaki tüm şekillerin çizgisel olarak görünmesini sağlar 

Wireframe: 
Corel sayfasındaki tüm şekillerin efektler hariç çizgisel olarak görünmesini sağlar 

Draft: 
Corel sayfasındaki çalışmanın görüntü kalitesinin en düşük seviyede tutulmasını sağlar 

Normal: 
Corel sayfasındaki çalışmanın görüntü kalitesinin normal seviyede tutulmasını sağlar 

Enhanced: 
Corel sayfasındaki çalışmanın görüntü kalitesinin en iyi seviyede tutulmasını sağlar 

Full Screen Preview:
 Corel çalışmasının tam ekran görüntüsünü verir 

Preview Selected Only:
 Corel çalışmasında sadece seçili olan nesnenin tam ekran görüntüsünün verilmesini sağlar 

Page Sorter View: 
Corel sayfasının sıralı bir liste halinde ekranda görünmesini sağlar 

Rulers:
 Corel sayfasında cetvellerin görünmesini sağlar 

Grid:
 Corel sayfasında ızgaraların görünmesini sağlar 

Guidelines: 
Corel sayfasında rehber çizgilerin görünmesini sağlar 

Show:
 Corel sayfasında seçime göre bazı özelliklerin görünmesini sağlar 

Page Border: 
Corel çalışmasında zeminde sanal bir sayfa alanının görünmesini sağlar 

Bleed: 
Corel çalışmasında sanal sayfa alanının etrafının kesik çizgilerle görünmesini sağlar 

Printable Area: 
Corel sayfasında yazdırılabilir alanın görünmesini sağlar 

Overprinted Objects:
 Corel sayfasında yazdırma alanının dışında kalan nesnelerin görünmesini sağlar 

Text Frame:
 Corel sayfasında yazı alanlarının etrafında frame çizgilerinin görünmesini sağlar 

Enable Rollover: 
Corel sayfasında internet ortamında kullanılmak üzere oluşturulacak butonların üzerine gelindiğinde, butona basıldığında ve butona basıldıktan sonraki görünümü ayarlamak için kullanılır 

Snap To Grid(Ctrl+Y):
 Corel sayfasında nesnelerin ızgaraları mıknatıs etkisiyle yakalamasını sağlar 

Snap To Guidelines:
 Corel sayfasında nesnelerin rehber çizgileri mıknatıs etkisiyle yakalamasını sağlar 

Snap To Objects: 
Corel sayfasında nesnelerin diğer nesneleri mıknatıs etkisiyle yakalamasını sağlar 

Grid And Ruler Setup: 
Izgara ve cetvellerle ilgili ayarların yapılacağı menüye gider 

Guidelines Setup:
 Rehber çizgilerle ilgili ayarların yapılacağı menüye gider 

Snap To Objects Setup: 
Nesnelerin nesneleri mıknatıs etkisiyle yakalaması ile ilgili ayarların yapılacağı menüye gider. --------------- Layout (Sayfa Düzeni) Menüsü ---------------

Insert Page:
 Açık olan corel dosyasına yeni bir sayfa eklemeyi sağlar 

Delete Page:
 Açık olan corel dosyasından varolan sayfalardan birinin silinmesini sağlar 

Rename Page: 
Açık olan corel dosyasındaki sayfalara isim verilmesini / değiştirilmesini sağlar 

Go To Page:
 Açık olan corel dosyasında sayfalar içerisinde istenilen bir sayfaya ulaşmayı sağlar 

Switch Page Orientation:
 Corel sayfasının yatay veya dikey olarak yerleşimini belirlemeyi sağlar 

Page Setup: 
Corel çalışma sayfasının ölçü gibi bazı özelliklerinin ayarlandığı menüye gider 

Page Background: 
Corel çalışma sayfasının zemin rengi ile ilgili ayarlamaların yapıldığı menüye gider


--------------- Arrange (Hizalama) Menüsü ---------------

Transformation:
 Corel sayfasında seçili nesnelerin konum, eğim, eğrileme, çevirme, ölçülendirme gibi ayarlamalarını yapar 

Position:
 Seçili nesnenin x ve y koordinatlarında konumunun değiştirilmesini sağlar 

Rotation:
 Seçili nesnenin bir açı değeri girilerek çevrilmesini sağlar 

Scale And Miror: 
Seçili nesnenin yüzde cinsinden ölçeklendirilmesi ve yansımasının oluşturulmasını sağlar Size Seçili nesnenin yeniden ölçeklendirilmesini sağlar 

Skew: 
Seçili nesnenin verilen açı değerinde yatay veya dikey düzlemde eğriltilmesini sağlar 

(
 Not: Transformation menüsü seçildiğinde corel sayfasında sağda açılacak olan menü grubunun altında yer alan “Apply” sadece istenilen özelliğin uygulanmasını, “Apply to Duplicate” ise istenilen özelliklerin, seçilen nesnenin kopyasını oluşturarak, kopyasına uygulanmasını sağlar.)

Clear Transformation:
 Transformation menüsüyle yapılan bütün değişikliklerin temizlenmesini, iptal edilmesini sağlar 

Align and Distribute:
 Corel sayfasında seçili olan iki yada daha fazla nesnenin birbirine göre konumlarının ayarlanmasını sağlar 

(
 Not: tHizalama işlemi yapılmadan önce uygulama yapılacak nesnelerin seçimi çok önemlidir. İlk seçilecek nesne referans alınacak nesne olup, “shift” tuşuna basılarak seçilecek ikinci nesne ise hizalama işlemlerinin uygulanacağı nesne olacaktır. 

Align Left (L): 
İkinci nesnenin ilk nesnenin sol tarafına hizalanmasını sağlar 

Align Right ®: 
İkinci nesnenin ilk nesnenin sağ tarafına hizalanmasını sağlar 

Align Top (T): 
İkinci nesnenin ilk nesnenin üst tarafına hizalanmasını sağlar 

Align Bottom (B):
 İkinci nesnenin ilk nesnenin alt tarafına hizalanmasını sağlar 

Align Centers Horizontally (E):
 İkinci nesnenin ilk nesnenin yatay olarak ortasına hizalanmasını sağlar 

Align Centers Vertically ©:
 İkinci nesnenin ilk nesnenin dikey olarak ortasına hizalanmasını sağlar 

Center to Page (P):
 Seçili olan nesne(ler)in çalışma sayfasının hem yatay hem de dikey olarak ortasına hizalanmasını sağlar 

Center to Page Horizontally:
 Seçili nesne(ler)in yatay olarak çalışma sayfasının ortasına hizalanmasını sağlar 

Center to Page Vertically: 
Seçili nesne(ler)in dikey olarak çalışma sayfasının ortasına hizalanmasını sağlar 

Order:
 Seçili nesnelerin birbirlerine göre hangi katmanda yer alacağının belirlenmesini sağlar

To Front:
 Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre en üst katmanda yer almasını sağlar 

To Back:
 Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre en alt katmanda yer almasını sağlar 

Forward One: 
Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre bir katman yukarıda yer almasını sağlar 

Back One:
 Seçili nesne(ler)in diğer tüm nesnelere göre bir katman aşağıda yer almasını sağlar 

In Front Of:
 Seçili olan nesnenin seçilecek olan ikinci nesnenin bir katman önüne geçmesini sağlar 

Behind: 
Seçili olan nesnenin seçilecek olan ikinci nesnenin bir katman arkasına geçmesini sağlar 

Group (Ctrl+G):
 Seçili olan nesnelerin gruplanmasını sağlar 

Ungroup (Ctrl+U):
 Gruplu olan nesnelerin gruplarının çözülmesini sağlar

Ungroup All: 
Corel sayfasında gruplanmış olan tüm nesnelerin grupların çözülmesini sağlar 

Combine (Ctrl+L):
 Seçilen nesnelerin alanlarının daha sonra ayrılabilecek şekilde kombine olmasını sağlar 

Break Apart (Ctrl+K): K
 ombine, özel efektler, kontur vb. bazı eklentiler kullanılarak oluşturulan nesneleri birbirinden ayırmak, efektleri kırmak için kullanılır 

Lock Object:
 Seçili nesneleri üzerinde hiçbir işlem yapılamayan bir konuma çevirir, kilitler 

Unlock Object: 
Kilitlenmiş nesneleri çözer 

Unlock All Object:
 Corel çalışmasında varolan tüm kilitli nesneleri çözer 

Shaping:
 Corel çalışmasında iki yada daha fazla şeklin alanlarını birbirlerine göre düzenler 

Weld: 
Seçilen nesnelerin alanlarını birleştirir, tek bir alan haline getirir 

Trim: 
İlk seçilen nesnenin alanını ikinci seçilen nesnenin alanından çıkarır 

Intersect: 
Seçilen iki nesnenin alanlarının kesiştiği kısmı yeni bir alan olarak verir 

Simplify: 
Seçilen iki nesneden en üst katmanda bulunan nesnenin alanını bir alt katmanda yer alan nesneden çıkarır 

Front Minus Back: 
Seçilen iki nesneden alt katmanda yer alan nesnenin üst katmanda yer alan nesnenin alanıyla kesiştiği alanı ve alt katmanda yer alan nesnenin alanının tamamını siler 

Back Minus Front:
 Seçilen iki nesneden üst katmanda yer alan nesnenin alt katmanda yer alan nesnenin alanıyla kesiştiği alanı ve üst katmanda yer alan nesnenin alanının tamamını siler 

Convert to Curves (Ctrl+Q): 
Seçili yazı ve şekilleri serbest eğrilere çevirir 

Convert Outline To object (Ctrl+Shift+Q): 
Seçili yazı ve şekillerin kenar çizgilerini serbest eğrili alanlara çevirir 

Close Path:
 Freehand, bezier, pen, polyline, 3 point curve, interactive connector, dimension çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde eğer noktalar birleştirilmemişse, bu noktaların birleşmesini sağlar 

Closes Nodes With Straight Lines: 
Yukarıdaki çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde birleştirilmemiş noktaların arasını düz çizgi olarak birleştirir 

Closes Nodes With Curvy Lines: 
Yukarıdaki çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde birleştirilmemiş noktaların arasını serbest eğrili çizgiler olarak birleştirir 

Start to End With Straight Lines:
 Yukarıdaki çizim araçlarıyla yapılan çizimlerde çizimin başlangıç ve bitiş noktalarının arasını düz bir çizgi ile birleştirir. 


--------------- Effects (Efektler) Menüsü ---------------

Adjust: 
Corel sayfası içerisine çağırılan (import edilen) resim dosyalarının ışık, kontrast ve renk ayarlamalarının yapılmasını sağlar 

Contrast Enhancement: 
Seçili resmin renk kanalları üzerinden (hem tüm renk kanallarına hem de renk kanallarına ayrı ayrı uygulanabilir) kontrast düzenlemelerinin yapılmasını sağlar 

Local Equalization: 
Seçili resim üzerinde eni ve(ya) boyu üzerinden bölgesel ışık ayarlamalarının yapılmasını sağlar 

Sample / Target Balance: 
Seçili resim üzerinde eyedroper aracıyla referans seçilen renkten hareket edilerek resmin yeniden renklendirilmesini sağlar 

Tone Curve: 
Seçili resim üzerinde corel programının oluşturduğu diyagram üzerindeki curve çizgilerinin hareketiyle yeniden renklendirme işlemi yapar 

Auto Equalize: 
Seçili resim üzerinde corel programının otomatik olarak uyguladığı bir renklendirme işlemi yapar 

Brightnes/Contrast/ Intensity (Ctrl+B): 
Seçili resim üzerinde ışığın açıklık-koyuluk ayarlarının yapılmasını sağlar 

Color Balance (Ctrl+Shift+B): 
Seçili resim üzerinde renk kanalarına doğru kaydırma yöntemiyle yeniden renklendirme işlemi yapar 

Gamma:
 Seçili resim üzerinde gama değerlerinde değişiklik yapılarak resmin yeniden parlaklık düzenlemesini sağlar 

Hue / Stration / Lightnes (Ctrl+Shift+U): 
Seçili resim üzerinde RGB ve CMYK renk kanallarının ayrı ayrı seçilmesiyle resme yeniden renk ve parlaklık verilmesini sağlar 

Selective Color: 
Seçili resim üzerinde CMYK renk kanallarında ki kaydırma seçenekleriyle resmin yeniden renklendirilmesini sağlar 

Desaturate: 
Seçili resmin orijinal renk kanallarını muhafaza ederek resmin grayscale (gri tonlu) bir görünüm kazanmasını sağlar 

Cahannel Mixer: 
Seçili resim üzerinde “Color Balance” özelliğinde olduğu gibi renk kanallarında kaydırma yaparak resmin yeniden renklendirilmesini sağlar 

Transform: 
Seçili resim üzerinde görüntü kalitesi ve görünüm ile ilgili bazı düzenlemeler yapar.

DeInterlace: 
Seçili resimde isteğe bağlı bir analiz yaparak pikselleri interpolasyon veya çoğaltma yöntemiyle yeniler 

Invert: 
Seçili resmin renklerini tersine çevirerek yeni bir görünüm kazandırır 

Posterize:
 Seçili resim üzerinde uygulanan efektlerden biridir 

Correction Dust and Scratch: 
Seçili resim üzerinde treshold ve radius değerlerinde değişiklik yaparak resmin bulanık veya keskin netlikte olmasını sağlar 

Artistic Media:
 Fırça çizim aracıyla yeni desenler oluşturulmasını sağlar 

Blend: 
Seçili iki çizilmiş şekil arasında varolan boşluğu yeni şekiller üreterek tamamlamayı sağlar 

Contour:
 Seçili çizimin etrafında istenilen özellikte bir alan oluşturulmasını sağlar 

Envelope:
 Seçili çizim üzerinde kenarların eğimli hatlara sahip olmasını sağlar 

Extrude:
 Seçili çizim üzerinde 3 boyutlu görünüm elde edilmesini sağlar 

Lens:
 Seçili şekil(ler) üzerinde bazı efektlerin uygulanmasını sağlar 

Add Perspective:
 Seçili çizime perspektif, derinlik hissi verilmesini sağlar 

Power Clip:
 Bir nesneden çizilmiş bir şeklin alanı kadar bir bölümü kesmeyi sağlar

Rollover: 
İnternet ortamında kullanılmak üzere buton yapılmasını sağlar 

Clear Effect: 
Seçili nesne üzerinde uygulanan efektlerin temizlenmesini sağlar 

Copy Effect: 
Seçili olan bir nesneye başka bir nesne üzerinde uygulanmış olan efektlerin kopyalanmasını sağlar

Clone Effect: 
Seçili bir nesnede daha önce üzerinde efekt uygulanmış nesnenin efektlerinin çoğaltılmasını sağlar.


--------------- Bitmaps (Resimler) Menüsü ---------------

Convert to Bitmap:
 Seçili nesnenin resme çevrilmesini sağlar 

Edit Bitmap: 
Seçili resmin Corel Photo Paint programında düzenlenmesini sağlar 

Crop Bitmap:
 Seçili resmin kesilmesini sağlar (Burada Crop Bitmap butonu aktif değildir, kesme işlemi “Shape Tool” (F10) aracıyla yapılır) 

Trace Bitmap:
 Seçili resmin Corel Trace programında vektörel çizime dönüştürülmesini sağlar 

Resample:
 Seçili resmin yatay ve(ya) yatay düzlemde yeniden ölçülendirilmesini ve çözünürlüğünün yeniden ayarlanmasını sağlar 

Mode: 
Seçili resmin hangi renk kanalında olduğunu gösterir ve sahip olduğu renk kanalının değiştirilmesini sağlar 

Inflate Bitmap:
 Seçili resmin sayfa içerisinde resim olarak kapladığı ölçünün değiştirilmesini sağlar Bitmap 

Color Mask:
 Seçili resim üzerinde atanacak bir renk üzerinden bir maske uygulamasının yapılmasını sağlar 

Resolve Link:
 Seçili resme harici bir kaynağa link, bağlantı verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapar 

Update From Link: 
Seçili resme verilen bağlantının güncelleştirilmesini sağlar 

3D Effects:
 Seçil resme üç boyutlu efektler verilmesini sağlar 

Art Strokes:
 Seçili resmin zeminine dolgu efektlerinin uygulanmasını sağlar 

Blur: 
Seçili resim üzerinde resmin görüntüsünde bulanık etkisinin oluşturulmasını sağlar 

Camera: 
Seçili resim üzerinde kameralarda bulunan noise etkisinin oluşmasını sağlar 

Color Transform: 
Seçili resim üzerinde sahip olduğu renk kanallarıyla oynayarak nokta bazında yeni görünüm almasını sağlar 

Contour: 
Seçili resmin piksellerini baz alarak piksellerin etrafında değişiklik yapıp resmin yeni bir görünüm almasını sağlar 

Creative / Distort / Sharpen:
 Seçili resim üzerinde özgün bazı efektler uygulanmasını sağlar 

Noise:
 Seçili resme noise etkisinin verilmesini veya varolan noise etkisinin kaldırılmasını sağlar 

Plugins:
 Bilgisayara yüklenmiş olan harici bazı programların corel sayfasında seçili resim üzerinde etkili olmasını sağlar (KPT, Eye Candy…)


--------------- Text Menüsü (Yazı) ---------------

Format Text (Ctrl+T):
 Corel sayfasında seçili yazı ve(ya) yazı gruplarının ayrıntılı özelliklerinin düzenlenmesini sağlar 

Edit Text (Ctrl+Shift+T): 
Seçili yazı ve(ya) yazı grubunun basit özelliklerinin düzenlenmesini sağlar 

Insert Character (Ctrl+F11):
 Yazı ve(ya) yazı grubuna özel veya basit yazı karakterlerinin eklenmesini sağlar 

Fit Text to Path: 
Seçili yazı ve(ya) yazı grubunun seçili olan bir şekil veya çizgi etrafına yerleştirilmesini sağlar 

Fit Text to Frame: 
Phragraph Text düzeninde olan yazıların yazı alanına otomatik olarak yerleştirilmesini sağlar 

Align to Baseline:
 Tek bir satırda yer alan yazıların satır boyunca düzensiz olan eğimini düzeltir 

Straighten Text: 
Fit text to path yöntemiyle şekli değiştirilen yazıyı tekrar düzgün haline çevirir 

Writing Tools:
 Seçili yazı üzerinde şu düzenlemeleri yapar 

Spell Check (Ctrl+F12):
 Seçili yazı grubunun heceleme işlemini gerçekleştirir 

Grammatik: 
Seçili yazı grubundaki yazım hatalarını denetler 

Thesaurus:
 Seçili yazı grubunda yazılı kelimelerin anlamların açılandığı bir pencere açar 

Quick Correct: 
Yanlış yazılan bazı kelimelerin otomatik olarak düzeltilmesini sağlar 

Language:
 Yazım denetiminde hangi dilin seçili olacağını belirler 

Settings:
 Yazım işlemleri ile ilgili ayarların yapılmasını sağlar

Change Case:
 Seçili kelimelerde harflerin büyük veya küçük harf olmasını sağlar 

Make Text Web Compatible:
 Paragraf Text yazı konumundaki yazıların internet ortamında kullanılmak üzere özelliklerini geliştirir 

Convert (Ctrl+F8):
 Pharagraph Text düzenindeki yazıyı Artistic Text konumuna, Artistic Text düzenindeki yazıyı da Phargraph Text düzenine çevirir 

Text Statistics: 
Corel sayfasında bulunan yazıların istatistiki bilgilerini verir 

Show Non-Printing Characters: 
Yazıcılar tarafından basılamayacak özel karakterlerin gösterilmesini sağlar 

Link / Unlink:
 Yazılara harici bir kaynağa bağlantı verilmesini veya kaldırılmasını sağlar.


--------------- Tools (Araçlar) Menüsü ---------------

Options (Ctrl+J):
 Corel programının ayarlarının yapıldığı menüyü açar 

Customization:
 Corel programını kişiye göre özelleştirilmesinin nasıl yapılacağını açıklar (İngilizce) 

Color Management:
 Üzerinde çalışılan dosyanın hangi amaçla kullanılacağını tayin edip uygun renk profillerinin kullanılmasını sağlar 

Save Settings As Default:
 Corel programı ile ilgili yapılan tüm ayarlamaların varsayılan ayarlar olarak kaydedilmesini sağlar 

Object Manager: 
Corel çalışmasında kullanılan tüm nesnelerin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir pencere açar 

Object Data Manager: 
Corel programının içinde kullanılacak verilerin düzenlemesiyle ilgili bir pencere açar (Bu bölümü kullanabilmek için Visual Basic ve programcılık bilgisi gerekmektedir) 

View Manager:
 Corel sayfasının ekran görünümü ile ilgili düzenlemelerin yapılacağı bir pencere açar 

Link Manager:
 Corel sayfasında verilen bağlantıların özelliklerini gösteren bir pencere açar 

Undo Docker:
 Corel sayfasında son yapılan işlemlerin listesini sıralayan bir pencere açar 

Internet Bookmark Manager: 
Corel sayfasından bağlantı verilen sayfaların listesini veren bir pencere açar 

Color Styles:
 Corel sayfasında tanımlı özel renklerin saklandığı bir pencere açar 

Palette Editor: 
Corel programında kullanılan renklerin özellikleri ve tanımlı isimleri ilgili düzenlemelerin yapıldığı bir pencere açar 

Graphic and Text Styles:
 Corel çalışmasında kullanılan grafik ve yazıların biçimleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir pencere açar 

Scrapbook:
 Corel programının direkt açabileceği veya import edebileceği tüm kaynaklara kısa yoldan ulaşmayı sağlayan bir pencere açar 

Create:
 Corel programının içine kullanıcının tanımlamış olduğu çizim, pattern renkleri ve özel karakterler oluşturulmasını sağlar 

Run Script:
 Corel programında bazı özel uygulamaları çalıştırmak için oluşturulmuş scriptlerin çalışmasını sağlar 

Visual Basic:
 Corel programında Visual Basic programı ile geliştirilen bazı hazır uygulamaların çalıştırılması, değiştirilmesi gibi özelliklerin kullanılmasını sağlar (örneğin hazır takvim uygulaması, renk sakalası oluşturma…) 


--------------- Window (Pencereler) Menüsü ---------------

New Window:
 Corel programında yeni bir pencere içinde yeni bir çalışma sayfası açar 

Cascade:
 Corel programında açık olan pencerelerin, çalışma sayfalarının sıralı halde hepsini birden gösterir

Tile Horizantally:
 Corel programında açık olan çalışma sayfalarının hepsinin yatay olarak sıralanmasını sağlar 

Tile Vertically: 
Corel programında açık olan çalışma sayfalarının hepsinin dikey olarak sıralanmasını sağlar 

Color Palettes:
 Corel çalışmasında hangi renk profillerinin kullanılacağının belirlenmesini sağlar 

Dockers:
 Corel programında sağ tarafta hangi “tools” menülerinin görüntüleneceğinin belirlenmesini sağlar 

Close (Ctrl+F4): 
Corel programında açık olan çalışma sayfanın kapanmasını sağlar 

Close All:
 Corel programında açık olan bütün çalışma sayfalarının kapanmasını sağlar 

Re.freshWindow (Ctrl+W): 
Özellikle ekran kartlarından kaynaklanan görüntü kayıplarının yok edilmesi için ekran görüntüsünün tazelenmesini sağlar
imza
Eski Kurt
Alıntı


Benzer Konular...
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  Corel Draw İle Plaka Yapımı MiRaT 1 891 11-24-2018, 10:49 AM
Son Mesaj: SurHan
  Corel Draw ile Kartvizit Tasarımı MiRaT 1 1,072 11-24-2018, 10:49 AM
Son Mesaj: SurHan
  Corel Draw'da 3 Boyutlu Yazı Oluşturmak MiRaT 1 908 11-24-2018, 10:49 AM
Son Mesaj: SurHan
  Corel Draw'da Vektörel Barkod Yapımı MiRaT 1 715 11-24-2018, 10:48 AM
Son Mesaj: SurHan
  Corel Draw'da Menüler ve Arayüz MiRaT 1 692 11-24-2018, 10:48 AM
Son Mesaj: SurHanBu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi
brazzers premium accounts izmit escort porno beylikdüzü escort avcılar escort porno cami halısı cami halısı cami halısı vdcasino vdcasino giriş ilbet ilbet mobil ödeme ile bahis vdcasino vdcasino betexper izmir escort izmir escort gaziantep escort gaziantep escort